News & Events
ไทย-ญี่ปุ่นร่วมมือวิจัยด้านชีววิทยา การควบคุมแมลงกัดดูดเลือดสัตว์
โครงการชีววิทยาและการควบคุมแมลงกัดและดูดเลือดสัตว์ซึ่งอาจนำโรคสู่คนระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข โดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กับมหาวิทยาลัยรากูโนกากูเอ็ง ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยมีระยะเวลาดำเนินงานงานวิจัยร่วมกัน 2 ปี (ตั้งแต่ปี 2558-2560)

นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย นายแพทย์สมชาย แสงกิจพร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข Dr.Shinji Hoshiba อธิการบดีมหาวิทยาลัยรากูโนกากูเอ็งฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น Dr.Hitoshi Sasaki ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยรากูโนกากูเอ็ง ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการชีววิทยาและการควบคุมแมลงกัดและดูดเลือดสัตว์ซึ่งอาจนำโรคสู่คนระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข โดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กับมหาวิทยาลัยรากูโนกากูเอ็ง ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยมีระยะเวลาดำเนินงานงานวิจัยร่วมกัน 2 ปี (ตั้งแต่ปี 2558-2560)